Quản lý nhà cung cấp

19/11/2018

Bên cạnh quản lý nhà cung cấp, luôn đi kèm với phiếu nhập mua. Đây chính là căn cứ để kiểm soát và thống kê số lượng hàng nhập của Shop....

19/11/2018

Quản lý sản phẩm luôn phải đi kèm với quản lý nguồn hàng của sản phẩm đó. Điều này sẽ làm cho việc quản lý kho hàng trở nên chặt chẽ, đúng quy trình nghiệp vụ....