Báo cáo lãi lỗ

2018-11-14 07:08:06 | 1237 lượt xem

Để xem báo cáo lãi lỗ, bạn vào BÁO CÁO, chọn Báo cáo lãi lỗ

Báo cáo lãi lỗ

 

Mặc định dữ liệu sẽ hiển thị từ ngày đầu tiên của tháng đến thời điểm hiện tại, để xem dữ liệu trong thời gian khác, bạn chọn thời gian cần xem từ ngày nào đến ngày nào. Bạn sẽ xem được thông tin chi tiết về doanh số kinh doanh:

  • Doanh số: Doanh số của tất cả các đơn hàng.
  • Giảm trừ doanh số: Các khoản giảm trừ doanh thu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại...
  • Doanh thu thuần: là khoản doanh thu bán hàng sau khi đã trừ đi Giảm trừ doanh số.
  • Giá vốn hàng bán: Giá vốn hay giá nhập của sản phẩm.
  • Lợi nhuận gộp về hàng bán: là lợi nhuận thu được tính bằng công thức: DOANH THU THUẦN - GIÁ VỐN HÀNG HÓA.
  • Chi phí: Ở đây là chi phí vận chuyển, gồm phí vận chuyển thực tế (phần chênh lệch tiền vận chuyển do shop thỏa thuận với đơn vị vận chuyển), và phí vận chuyển của khách.
  • Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh: được tính bằng công thức LỢI NHUẬN GỘP VỀ HÀNG BÁN - CHI PHÍ
  • Thu nhập khác: Doanh thu từ các nguồn khác.
  • Chi phí khác
  • Lợi nhuận thuần: Lợi nhuận cuối cùng sau khi cộng thêm doanh thu từ nguồn thu nhập khác và trừ đi chi phí khác.

Báo cáo lãi lỗ

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ MIỄN PHÍ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA KÊNH (FANPAGE, SÀN TMĐT), QUẢN LÝ TỒN KHO.