Hướng dẫn sử dụng Abit

Thay đổi màu nền

II. Bình luận - Tin nhắn

Bạn kích vào phần tin nhắn

Nhãn comment

Phần nhãn tin nhắn có 5 nhãn mặc định của hệ thống là: Khách đã nhận hàng, Gửi hoàn, Đã mua hàng, Chưa chốt, Đã chốt. Bạn không thể xóa hoặc sửa những nhãn này.

Thêm nhãn

Kích vào nút Thêm nhãn

Thêm nhãn mới

Sau khi thêm nhãn mới thành công, bạn sẽ thấy nhãn bạn vừa tạo ở đây :

Để sử dụng nhãn, bạn vào phần tin nhắn với khách hàng và kích vào nhãn mà bạn muốn đánh dấu.

Để xóa nhãn, bạn kích vào dấu nhân ở đây

Quản lý đơn hàng theo trạng thái của khách hàng

- Tạo đơn hàng mới

Kích vào nút "Tạo đơn hàng mới"

Bạn nhập thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng, thông tin sản phẩm, thông tin khác của đơn hàng sau đó bạn nhấn vào nút "Tạo mới"

Sau khi tạo đơn hàng thành công, bạn có thể quản lý đơn hàng theo trạng thái đơn hàng

III. Page thành viên

Bạn kích vào Pages Thành viên sau đó chọn Fanpages Facebook

Thêm Fanpages Facebook

Đăng kí Fanpages

Thêm tài khoản Ads

Đăng kí tài khoản Ads

Sửa cài đặt Fanpages

Bạn sửa các cài đặt của Fanpages và nhấn vào nút "Sửa Page"

Xóa Fanpages

Ngắt kết nối giữa Fanpages và Abit

Khi bạn thay đổi thông tin facebook của bạn hoặc của Fanpages như là mật khẩu. Bạn phải xóa Fanpages và thêm vào Abit một lần nữa nếu không Abit sẽ không thể truy cập được Fanpages của bạn.

Bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây:

IV. Xử lý đơn hàng

Thêm đơn hàng

Bạn điền thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng, thông tin sản phẩm, thông tin khác, ... sau đó bạn nhấn vào nút "Tạo mới"

Xóa đơn hàng

Chọn đơn hàng bạn muốn xóa Kích vào nút "Xóa đơn"

Chuyển trạng thái đơn hàng

Chọn đơn hàng bạn muốn chuyển Kích vào nút "Chuyển trạng thái" Chọn trạng thái mà bạn muốn thay đổi

Nhấn nút chuyển trạng thái để lưu

Gửi Ship

Chọn đơn hàng bạn muốn gửi Chọn phương thức chuyển hàng

Kích vào nút "Xác nhận chuyển hàng" để lưu

Xuât Excel

Chọn đơn hàng xuất Chọn phương thức xuất

In đơn hàng

Chọn đơn hàng Nhấn nút "In" Nếu bạn muốn thay đổi mẫu in bạn có thể lựa chọn ở đây

In đơn hàng

Tìm kiếm đơn hàng

Nếu đơn hàng của bạn quá nhiều, việc tìm kiếm thủ công sẽ trở lên khó khăn. Nhưng với Abit việc tìm kiếm đơn hàng thật dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm theo thông tin khách, thời gian, hình thức vận chuyển, đầu số điện thoại, trạng thái đơn, nhóm sản phẩm, nhân viên chốt đơn, ....

Bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây:

V. Sản phẩm

Thêm sản phẩm

Kích vào phần quản lý sản phẩm Kích vào nút "Thêm sản phẩm" Điền thông tin cho sản phẩm

Import sản phẩm

Kích vào nút "Import sản phẩm" Chọn file upload

Lưu ý : File bạn upload phải có các trường giống với file mẫu của Abit. Bạn có thể tải file mẫu ở đây :

Update sản phẩm tồn kho

Kích vào Update tồn kho

Chọn file upload

Lưu ý: File upload phải có các trường giống với file mẫu upload của Abit. Bạn có thể tải file mẫu tồn kho ở đây:

Bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây:

VI. Nhân viên

Thêm nhân viên

Kích vào phần "Thêm nhân viên"

Điền thông tin tài khoản

Quản lý nhân viên

Kích vào phần QL nhân viên

Bạn sẽ thấy bảng quản lý nhân viên của bạn ở đây. Bạn có thể sửa, thay đổi mật khẩu của các thành viên trong Abit.

Chức năng xóa đã được chúng tôi loại bỏ bởi vì nhân viên của bạn có thể đã tạo đơn hàng trong Abit. Bạn có thể chọn trạng thái "Ẩn" để nhân viên này không thể hoạt động trong Shop của bạn.

Bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây:

VII. Báo cáo

Báo cáo đơn hàng theo Telesale

Kích vào mục Kết quả chốt đơn

Chọn ngày và nhân viên Telesale

Báo cáo doanh số

Kích vào mục báo cáo doanh số

Chọn ngày và trạng thái đơn hàng

Doanh số xác thực

Kích vào mục doanh số xác thực

Chọn ngày và nhân viên xác thực

Báo cáo vận chuyển

Kích vào mục báo cáo vận chuyển

Chọn ngày và đơn vị vận chuyển

Báo cáo sản phẩm bán chạy

Kích vào mục sản phẩm bán chạy

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Báo cáo hàng xuất

Kích vào mục báo cáo hàng xuất

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Hiệu quả quảng cáo

Kích vào mục hiệu quả quảng cáo

Lựa chọn pages, nhập ID của Post

Đơn hàng theo Post

Kích vào mục đơn hàng theo Post

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Đơn hàng theo Pages

Kích vào mục đơn hàng theo Pages

Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc, Fanpages

Đơn hàng theo kênh

Kích vào mục đơn hàng theo kênh

Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày xác thực đơn hàng, loại báo cáo

Đơn hàng CTV

Kích vào mục đơn hàng CTV

Chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày xác thực đơn hàng

VIII. Tiện ích

Remarketing

Tạo chiến dịch

Vào mục Remarketing

Kích vào nút tạo chiến dịch

Nhập tên và mô tả cho chiến dịch

Chọn thời gian gửi chiến dịch

Biên soạn nội dung

Lọc đối tượng cho chiến dịch

Chọn đối tượng cho chiến dịch

Sửa chiến dịch

Kích vào nút sửa chiến dịch

Sửa nội dung, đối tượng chiến dịch sau đó nhấn vào nút "Thêm vào chiến dịch"

Xem báo cáo chiến dịch

Kích vào nút báo cáo

Xóa chiến dịch

Chọn chiến dịch bạn muốn xóa

Nhấn vào nút Delete chiến dịch

Khôi phục chiến dịch đã xóa

Vào phần thùng rác

Chọn chiến dịch muốn khôi phục

Kích vào nút khôi phục chiến dịch

Xem kết quả

Khung giờ khách comment

Kích vào mục khung giờ khách comment

Chọn trang, ngày bắt đầu, ngày kết thúc

Kích vào nút Get comment để xem kết quả

Import số Blacklist

Kích vào mục Import số Blacklist

Chọn file để upload

Tùy chọn mẫu in

Kích vào mục tùy chọn mẫu in

Điền nội dung và chọn mẫu in

Kết nối ứng dụng

Vào mục kết nối ứng dụng

Điền các thông tin để kết nối

Đồng bộ Website

Vào mục đồng bộ website

Điền domain

Bạn có thể xem video hướng dẫn của chúng tôi ở đây:

IX. Cấu hình Shop

Kích vào mục thông tin Shop

Điền thông tin cài đặt cho Shop

Lưu ý: Abit sẽ tự động tạo đơn hàng khi comment của Pages có số điện thoại, vì vậy để tránh trường hợp Abit tạo đơn tự động khi comment có số điện thoại của Shop. Bạn hãy điền các số điện thoại của Shop vào phần số Sedding để Abit không tạo đơn cho những số đó.

Cài đặt kịch bản trả lời khách

Điền cụm từ mẫu và các mẫu câu trả lời tự động

Bạn có thể truy cập tất cả các hướng dẫn video của chúng tôi tại đây